NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
duševní vlastnictví
nehmotné statky, intelektuální vlastnictví, práva k nehmotným statkům
Nemateriální hodnoty reprezentované konkrétními duševními výtvory vyjádřenými v objektivně vnímatelné podobě. Duševní vlastnictví je chráněno autorským právem, souvisejícími právy a průmyslovými právy (práva k vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodnímu jménu, právo na ochranu proti nekalé soutěži a know-how).
[KNAP-1981:72.]
[KÁNSKÁ-1999:19]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002731.htm ]