NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kovář, Blahoslav, 1926-2002
Narození 13. října 1926, Praha
Úmrtí 12. prosince 2002, Praha

Biografická pozn. Narozen 13.10.1926 v Praze. Zemřel 12.12.2002.Doc.PhDr.,knihovník, bibliograf, vědecko-pedagogický pracovník vysokoškolského studia knihovnictví a vědeckých informací na FF Univerzity Karlovy.
Źivotopis Vysokoškolská studia absolvoval na FF UK v letech 1945-1950 v kombinaci filozofie-historie. Zaměřil se zejména na pomocné vědy historické, studoval zároveň na Tobolkových knihovnických kurzech. Titulu PhDr. dosáhl v r. 1951. V letech 1950-1961 působil jako vedoucí knihovník Husovy fakulty. Do Národní knihovny nastoupil v r. 1962 a setrval zde do r. 1968. Zabýval se problematikou bibliografie disertačních prací, gramofonových desek, byl vedoucím bibliografického popisu. Redigoval některé řady a zvláštní sešity Bibliografického katalogu ČSSR. Podílel se na studiu aplikace automatizovaného systému GIPSY v národní bibliografii. Vydal některé samostatné bibliografické soupisy. Zde také zahájil svou publikační činnost v edicích Státní knihovny a v odborných knihovnických periodikách – ve sborníku Česká bibliografie, v Bibliografickém zborníku Matice slovenské, v Knihovníku, ve Čtenáři a jeho příloze Knihovnictví a bibliografie. 1. 8. 1968 zahájil na katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK svou vědecko-pedagogickou dráhu, v níž dosáhl významného a všeobecně uznávaného vysokého postavení. Zde byl odborným asistentem a po habilitaci od 1. 9. 1980 až do svého odchodu do důchodu docentem pro obor vědecké informace a knihovnictví. Věnoval pozornost jak vědecké, tak pedagogické práci. Vědecká činnost patřila převážně jeho stěžejnímu tématu – problematice věcného pořádání informací a selekčním jazykům. V něm se postupně kvalifikoval habilitační, kandidátskou a doktorskou disertační prací na předního odborníka a získal vědeckou hodnost kandidáta a doktora věd. K tématu selekčních jazyků vydal publikace již v 70. letech: Problémy teorie procesu věcného pořádání informací a selekčních jazyků (1976), Základy obecné
metodiky věcného pořádání informací (1978) a Současný stav a vývojové tendence věcného pořádání informací a selekční jazyky (1979). Obě práce vydané v 80. letech se již zabývají danou problematikou v éře automatizace: Věcné pořádání informací a selekční jazyky (1982) a Selekční jazyky dialogově zpřístupňovaných bází dat (1987). Na katedře vedl studenty, doktorandy a aspiranty. Byl členem poradních, konzultačních a redakčních orgánů, jako národní rada FID, komise Státní knihovny pro Knihopis, jejímž byl předsedou, redakční rada Československé informatiky, České bibliografie, ediční rada ÚVTEI. Lit.: Čtenář, 2003, č. 4, s. 124. – Knihovnictví a bibliografie, 1987, č. 1, s. 11-12. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000028.htm ]