NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schenk, Elizabeth M. PhDr., 1899-1979
Úmrtí 18. prosince 1979, Londýn (Velká Británie)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (1933-1945)

Biografická pozn. Narozena 1899 v Praze, zemřela 18. prosince 1979 v Londýně. PhDr., knihovnice v Knihovně vysokých škol technických (KVŠT).
Źivotopis Studovala na Univerzitě Karlově v Praze, kde získala titul PhDr. V letech 1933 až 1945 pracovala v Knihovně vysokých škol technických (KVŠT) v Praze jako odborná knihovnice. Byla spolupracovnicí ředitele KVŠT dr. Mouchy, který se stal asi v r. 1944, když ovdověl, jejím manželem. Písmeno M. v jejím jménu, pod kterým publikovala svoji práci o historii KVŠT, je zkratkou příjmení Mouchová, které jí připadlo v důsledku sňatku. Je autorkou nejúplnějšího uceleného popisu vzniku a vývoje KVŠT (od r. 1960 Státní technické knihovny) v letech 1718 až 1945, který vydala pod názvem Die Technische Hochschule in Prag und ihre Bibliothek 1718-1945. Obsahuje též nezbytné informace o vzniku a vývoji pražské České a Německé vysoké školy technické, jejichž knihovnou KVŠT až do r. 1945 byla. Informace o vzniku a vývoji tzv. stavovské inženýrské školy, oficiálně profesury, v l. 1718-1856, kdy slavil padesátileté výročí Polytechnický stavovský ústav, čerpala z knihy C. Jelineka Das ständisch-polytechnische Institut zu Prag, 1856. Informace o období do r. 1931 převzala z publikací Franz Stark: Die k.k. Deutsche Technische Hochschule in Prag, 1906 a Alfred Birk: Die Deutsche technische Hochschule in Prag 1806-1931, 1931. Popis období od 30. let do r. 1945 je její původní originální práce, kterou mohla sepsat díky tomu, že v KVŠT pracovala a zajímala se o její vývoj, jak jej usměrňoval tehdejší ředitel dr. Moucha. Informace o fondech, katalozích, prostorách, personálním obsazení i fotografie jinde nedostupné si musela vzít s sebou při svém odchodu z KVŠT v r. 1945 i při své emigraci do Londýna v r. 1947, takže o napsání práce, která vyšla až v r. 1977, uvažovala jistě již tehdy.
Práce obsahuje mimo jiné i takové dokumenty, jako je přehled 19 oborových skupin systematického třídění fondu KVŠT, které vytvořili profesoři polytechnického ústavu na přání vedoucího knihovny pro věcné uspořádání příručky v nově instalované čítárně pro studenty v l. 1864/65. Toto třídění bylo použito i pro uspořádání tištěného svazkového katalogu fondu knihovny vydaného v r. 1898. Dále obsahuje statistické údaje o fondu a službách knihovny v l. 1806-1938, seznam všech publikací zařazených ve fondu knihovny v r. 1856, zpracovaný zakladatelem knihovny prof. Ballingem a otištěný v práci C. Jelineka, jmenný seznam nejstarší části fondu, tj. knih vydaných do r. 1650, zpracovaný E. Schenkovou aj. V listopadu 1974 zaslala dokumenty, týkající se KVŠT a jejího ředitele dr. Mouchy, o kterých se zřejmě domnívala, že jsou vhodné pro trvalé uchovávání v archivu, do Rakouského státního archivu ve Vídni. Odtud byly po 19 letech dopisem z 24.3. 1993 zaslány do archivu ČVUT v Praze.
Podle přiloženého seznamu datovaného v Londýně v listopadu 1974 jsou to tyto dokumenty: 1. Úvod 2. Prohlášení profesorů ČVUT 3. Curriculum vitae (vlastní životopis dr.Mouchy z r. 1939) 4. Potvrzení policejního ředitelství v Praze z 12.5.1945 a Potvrzení ministerstva vnitra ČSR z 2.7.1945 5. „Wir zeugen für einen Menschen“ (vzpomínky spolupracovníků) 6. Zpráva o záchraně knihovny Masarykova institutu (psaná česky bez podpisu) 7. Publikace E.M.Schenk: Zwanzig Jahre demokratischer Erwachsenenbildung in den Böhmischen Ländern 1918-1938. München 1938 8. Prohlášení Svazu knihovníků (nebylo přiloženo) 9. Fotografie dr. Mouchy 10. Publikace A. Moucha: Gesetze und Verordnungen für die öffentlichen Gemeindebüchereien in der Tschechoslovakischen Republik. Prag 1931 11. Publikace A. Moucha: Zehn Jahre tschochoslovakisches Büchereigesetzes. Sttetin 1929. Dokumentární hodnotu mají zejména listiny uvedené ad 2 a 4. Dokládají, že dr. Moucha, ač se hlásil k národnosti německé, se neprovinil kolaborací s nacisty a nespadal do odsunu Němců z ČSR. Dr. Schenková je autorkou publikací Katalog der Zentralwandbücherei, Prag 1937, a Verzeichnis der verbotenen Bücher und Zeitschriften, Brünn 1937. Po její smrti zaslali urnu přátelé do Prahy MUDr. Janovskému, dlouholetému příteli dr. Mouchy, který zařídil v červnu 1980 uložení urny do hrobu zřízeného dr. Schenkovou pro jejího manžela dr. Mouchu v Praze na Olšanech.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000116.htm ]