NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bícová, Stanislava, 1950-2005
Narození 17. listopadu 1950, Rokycany (okr. Rokycany)
Úmrtí 7. července 2005, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Odvětvové informační středisko dopravy (1970-1984)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vysoká škola ekonomická (1984-2005)

Biografická pozn. Narozena 17. 11. 1950 v Rokycanech, zemřela 7. 6. 2005. PhDr.,CSc., knihovnice, zasloužila se o vybudování knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze.
Źivotopis Po maturitě pracovala 14 let v Odvětvovém informačním středisku dopravy na různých úsecích - v technické knihovně, jako rešeršérka v dokumentačním oddělení, v oddělení patentových informací a jako vedoucí oddělení automatizovaného informačního systému VTEI v dopravě. Podílela se na zpracování studií a projektových úloh v oblasti automatizace knihovnických agend a informačních systémů vědeckých a technických informací. Zároveň vystudovala v letech 1972 - 1977 obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK a v letech 1977 – 1979 postgraduální studium Patentový institut. 1986 doktorát, obor vědecké informace a knihovnictví, 1992 kandidátská disertační práce, obor ASŘ. Zaměstnání: 1970-1984 Odvětvové informační středisko dopravy, technická knihovna, od roku 1984 až do své předčasné smrti pracovala na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Jako odborná asistentka působila nejprve 6 let na katedře vědeckotechnických informací Fakulty řízení a další 2 roky na katedře informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky. Vyučovala v kurzech Informační systémy VTEI, Analyticko - syntetické zpracování VTEI, Základy informatiky pro ekonomy a vedla specializované a diplomové semináře. V rámci výzkumné práce se zabývala problematikou patentových informací, na kterou později také obhájila kandidátskou disertační práci. V roce 1986 získala doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kandidaturu (CSc.) obhájila na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V roce 1992 přešla do nově založeného útvaru rektorátu - Informačního servisu VŠE, rozvoj elektronických informačních služeb.
Zabývala se rozvíjením elektronických informačních služeb v rámci několika grantových projektů. Podílela se na přípravě založení Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS), které vzniklo k 1. 1. 1995 spojením Informačního servisu VŠE a Ústřední ekonomické knihovny (původně součásti Národní knihovny ČR). V CIKS působila nejprve ve funkci vedoucí Knihovny VŠE a zástupce ředitele CIKS, od března 2000 potom ve funkci ředitelky. Významně přispěla ke transformaci knihovny v moderní vysokoškolskou knihovnu prostřednictvím řady dílčích kroků, jako například postupné automatizace knihovnických agend, změny struktury knihovních fondů, vybudování knihovní sítě, zlepšení prostorových podmínek, zajištění otevřeného přístupu k informačním fondům a zapojení knihovny do národní a mezinárodní spolupráce. V rámci profesních organizací hájila a prosazovala zájmy vysokoškolských knihoven – pracovala nejprve v komisi pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol, posléze v letech 2001 – 2004 ve výkonném výboru Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) a v předsednictvu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V roce 2002 se výrazně podílela na založení Klubu vysokoškolských knihovníků jako otevřené diskusní platformy knihovníků vysokých škol a stala se jeho první předsedkyní. Zasadila se o členství VŠE v prestižním spolku evropských obchodních škol European Business Schools Librarians’ Group (EBSLG), v němž VŠE zastupovala a byla i nositelkou několika projektů. Jako řešitelka nebo spoluřešitelka se podílela na řešení národních i mezinárodních grantových a rozvojových projektů, řadu dalších projektů také oponovala.
Členství: SKIP, Informační společnost, EBSLG, předsedkyně Rady pro knihovnické a informační služby na VŠE. Zájmy: práce, vážná hudba, literatura. Vybrané řešené projekty: Projekt automatizace knihovnických služeb na VŠE, 1994 Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE, 1996 Management of Information and Library Services for CEMS Study Programme, Tempus – Phare 1998 – 2001. Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum, 2000 – 2003. Vybrané publikace: Informační systémy VTI Patentové informace v tvorbě podnikatelské strategie Projekt automatizace knihovnických služeb Dlouhodobý záměr rozvoje CIKS VŠE Základy informatiky pro ekonomy, 1992 Výstavba moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým i elektronickým informačním zdrojům, 1994 Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy, 1996 Historické ohlédnutí aneb co jsme stihli za 5 let?, 1999 Vývoj knihovních fondů na VŠE, 2003.
Další info URLBulletin SKIP, 2005, 4 (Stanislava Bícová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000122.htm ]