NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sosna, Karel, 1941-
Narození 29. srpna 1941, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Parlamentní knihovna ČR (1990-2015)

Biografická pozn. Narozen 29. 8. 1941. PhDr., knihovník, bibliograf. Od roku 1990 ředitel Parlamentní knihovny.
Źivotopis Vystudoval v roce 1964 obor knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Začínal jako bibliograf v knihovně Ústavu dějin KSČ, resp. Ústavu dějin socialismu. Autorsky se zde podílel na koncepci a vzniku po dlouhá léta vydávané bibliografické ročenky Bibliografie dějin dělnického hnutí, resp. Novodobé dějiny v československé historiografii, 1965 – 1969. V roce 1968 a 1969 se aktivně účastnil společenského dění. V roce 1970 byl propuštěn z práce a zbaven možnosti pracovat v oboru. Na krátkou dobu se na termínované pracovní smlouvy ještě uchytil v knihovně Výzkumného ústavu hygieny záření, resp. Institutu hygieny a epidemiologie. Následovalo několik let různých profesí u zaměstnavatelů, jako například Elektro-Praga Hlinsko n.p., Odbytové sdružení papírenského průmyslu Praha nebo ČKD Bohemians Praha. V roce 1977 byl přijat do Základního informačního střediska (technické knihovny) Kovoprojekty Praha n.p. Ve funkci studijního technika a zástupce vedoucího knihovny sestavoval rešerše, vypracovával studijně rozborové zprávy a pořizoval překlady převážně z oborů projektování strojírenských závodů, strojírenství a stavebnictví. Vedlejším produktem této činnosti bylo i spoluautorství specializovaných jazykových slovníků, například Česko-anglicko-německo-ruský stručný slovník robotiky, 1984 nebo Česko-anglicko-německý slovník z oboru projektování strojírenských závodů se zřetelem ke vzduchotechnice, 1988.
Přes zákaz činnosti ve společenských vědách udržoval po celá 70. a částečně i 80. léta kontakty s pracovištmi v této oblasti, zejména s Ústavem pro filosofii a sociologii ČSAV, pro který pod krycím jménem tzv. „pokrývače“ se formou externích pracovních smluv podílel na sestavování anotovaných bibliografií, překladech zahraničních materiálů, přípravě odborných seminářů apod. V roce 1990 převzal vedení knihovny Federálního shromáždění a ve funkci ředitele Parlamentní knihovny působí dodnes. Ve spolupráci s předními českými a zahraničními knihovníky a za velké finanční, odborné a materiálové pomoci významných zahraničních parlamentních knihoven transformoval Parlamentní knihovnu z tradiční podoby do moderního knihovnicko-informačního pracoviště využívajícího k užitku svých klientů nejnovější informačně komunikační technologie. Od roku 1990 je aktivním členem IFLA – Sekce knihoven a výzkumných služeb pro parlament ( 1990 – 1998 člen stálého výboru Sekce), téměř pravidelně kongresy IFLA navštěvuje a jeho vystoupením se dostává mezinárodní publicity, například s Andrzejem Gwizdzem a Kathalin Balazs-Veredy Parliaments and Parliamentary Libraries in Czecho-Slovakia, Hungary and Poland, 1991, New Developments in Library Services and Technology: Modernization of Information Services of the Parliamentary Library of the Czech Republic, 1997 nebo s Evou Maláčkovou The Join Czech and Slovak Digital Parliamentary Library, 2006 aj. Významnou událostí československého knihovnictví byla 19. výroční mezinárodní konference parlamentních knihoven v roce 2003 v Praze, na které se v českém parlamentě sešlo před 69. Kongresem IFLA v Berlíně 100 parlamentních knihovníků z celého světa a pro kterou připravil sborník Parliamentary Library,Research and Information Services of Central Europe, 2003.
Při této příležitosti dostala Parlamentní knihovna medaili Z. V. Tobolky za úspěšné pokračování v jeho tradici. Od roku 1990 je za Kancelář Poslanecké sněmovny korespondentem Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci ( European Centre for Parliamentary Research and Documentation ) se sídlem v Bruselu a ve Štrasburku (1997 – 2003 člen výkonného výboru Centra), v jehož rámci zorganizoval na půdě českého parlamentu několik mezinárodních seminářů, například o využívání informačních technologií, tezauru EUROVOC, transparentnosti parlamentních jednání nebo digitalizaci parlamentních materiálů. V roce 1995 stál u zrodu projektu Digitální knihovna Český parlament, od roku 2003 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, který se stal vzorem mezinárodní spolupráce v tomto oboru i v jiných částech světa. V současnosti (2009) usiluje o rozšíření projektu o další země a v rámci spolupráce zemí V4 podává návrh na vznik Společné digitální parlamentní knihovny (portálu) středoevropských zemí. Ke 150. výročí vzniku Parlamentní knihovny v roce 1858 editoval sborník The Czech Parliamentary Library: A Tribute on its 150th Anniversary/The Central European Parliamentary Libraries from the Past to the Present, 2009. Základními tématy jeho více než padesáti doma i v zahraničí uveřejněných článků a příspěvků do sborníků jsou parlamentní knihovnictví, parlamentní informační služby, mezinárodní spolupráce, využívání informačních technologií a digitalizace.
V letech 2001 – 2009 byl členem vědecké rady Národního muzea a odborného orgánu MŠMT ČR pro hodnocení projektů z programů Informační infrastruktura výzkumu. V současnost je členem SKIP ( v 90. letech ve výkonném výboru ), Ústřední knihovnické rady MK ČR a Dozorčí rady knihovny Akademie věd ČR v.v.i. Během svého působení v mezinárodních organizacích obdržel několik zahraničních ocenění a plaket. Za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví získal v roce 2003 pamětní medaili Z. V. Tobolky. U příležitosti završení dlouholetého působení v čele Parlamentní knihovny obdržel PhDr. Karel Sosna z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka ocenění za dlouholetou obětavou práci pro Parlamentní knihovnu. Pamětní list a medaile předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly dr. Sosnovi uděleny 28. 1. 2016.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Pamětní list a medaile předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (2016)
Další info URLRozhovor s PhDr. Karlem Sosnou (Duha, 2016, č. 1)
URLKnihovníkem již od svých šesti let (Ikaros, 2002, č. 3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000524.htm ]