NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
utajovaná informace
1. Informace obsahující utajované skutečnosti, přičemž nakládání s těmito informacemi a přístup k nim určuje legislativa příslušného státu. Obvyklým způsobem ochrany utajovaných informací je jejich klasifikace a následné umožnění přístupu pouze těm osobám, jež byly prověřeny pro příslušný stupeň utajení. Např. v českém právním řádu jsou jako utajované vymezeny ty informace, u nichž by neoprávněné zacházení s nimi mohlo způsobit újmu (poškození nebo ohrožení) zájmu České republiky. Podle stupně utajení a ochrany jsou členěny na informace vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné.
[ZÁKON148-1998:6651-6652]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000434.htm ]