NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalog
knihovní katalog
Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovených zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů. K základním funkcím katalogu patří lokační funkce (katalogizační záznam informuje o umístění dokumentu a organizaci fondu), bibliografická funkce (katalogizační záznam informuje o existenci dokumentu), rešeršní funkce (katalogizační záznam umožňuje efektivní vyhledání dokumentu), propagační funkce (katalogizační záznam informuje o nově vydaných dokumentech). Knihovní katalogy se dělí podle formy zpřístupnění (lístkové, listové, svazkové a elektronické), podle úplnosti (úplné, dílčí, souborné), podle typů zpřístupňovaných dokumentů (katalog knih, periodik, firemní literatury, speciálních dokumentů apod.).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:176]
[SMETÁČEK-1985:40-41]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:43-46]
[ČSN ISO 5127-2:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001443.htm ]