NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikační tabulky
tabulky třídění
Klasifikační systém znázorněný formou tabulek, tj. systematické seskupení pojmů do tříd, podtříd, oddílů a pododdílů označených notacemi a opatřených slovním vyjádřením (slovními ekvivalenty). Klasifikační tabulky představují slovník systematického selekčního jazyka (klasifikačního systému) skládající se ze dvou částí: první část obsahuje systematicky uspořádaný soupis lexikálních jednotek a jejich slovní vyjádření (slovní ekvivalenty); druhá část představuje abecedně uspořádaný rejstřík slovních vyjádření (verbálních ekvivalentů) umožňující alternativní vstup do logicky uspořádaného soupisu lexikálních jednotek. Součástí klasifikačních tabulek je obvykle i soupis třídníků reprezentujících doplňující charakteristiky tzv. pomocných znaků a jejich verbálních ekvivalentů. Podle typu zahrnutých klasifikačních znaků se rozlišují hlavní tabulky a pomocné tabulky, podle rozsahu zahrnutých znaků a podle zaměření se obvykle rozdělují úplné tabulky, zkrácené tabulky, střední tabulky a speciální (oborové) tabulky.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:176]
[HARROD-1990:136]
[SMETÁČEK-1985:100]
[KOVÁŘ-1984:55]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:102]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001561.htm ]