NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
preferovaný termín
Lexikální jednotka předmětového selekčního jazyka užívaná závazně při indexaci k reprezentaci určitého pojmu v dokumentu nebo rešeršním požadavku. Může být vytvořen jako sémantická dominanta, která zastupuje celou třídu podmíněné ekvivalence: ostatní podmíněně ekvivalentní slova a slovní spojení, označovaná jako synonyma a kvazisynonyma, se považují za nepreferované termíny a jsou odkázány na preferované termíny. Preferované termíny spolu s nepreferovanými termíny tvoří lexikum předmětového selekčního jazyka. V tezaurech se obvykle preferované termíny označují jako deskriptory.
[SCHWARZ-1999:15]
[KOVÁŘ-1984:180,191]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:70]
[HARROD-1990:193]
[ČSN ISO 5127-6,1994:7]
[ČSN ISO 5964,1996:5]
[ČSN 01 0193,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001608.htm ]