NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorské právo
osobnostní právo, majetkové právo, neoprávněné užití díla, autorská práva
1. Souhrn právních předpisů, které upravují vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením literárních či jiných uměleckých a vědeckých děl a jejich užitím. - 2. Souhrn osobnostních a majetkových práv autora zahrnující práva osobnostní (právo na zveřejnění, na autorství a na autorský dohled) a práva majetková (právo dílo užívat a udělit oprávnění k jeho užívání). Autor se může domáhat ochrany, jsou-li jeho práva porušována či ohrožena, a to např. formou určení autorství, zákazu ohrožení jeho práva, odstranění či zničení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění omluvou nebo zadostiučinění v penězích a náhrady vzniklé škody.
[AZ-2000:§10]
[WCT-1996:čl.46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002722.htm ]