NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolektivní správa
hromadná správa autorských práv, povinně kolektivně spravovaná díla, správa autorských práv
Zastupování většího počtu nositelů autorského práva, popř. souvisejících práv, určitým právnickým subjektem při výkonu jejich práv (např. poskytování souhlasu k užití díla, stanovení výše a způsobu placení odměn apod.). Povinně kolektivně spravovaná práva, tedy práva, u nichž je jejich individuální výkon nedovolený a nositel práva je při jejich výkonu zastoupen ze zákona kolektivním správcem, jsou např. právo na odměnu za užití záznamu uměleckého výkonu vydaného k obchodním účelům, za zhotovení rozmnoženiny pro vlastní potřebu, za opětovný prodej originálu uměleckého díla aj. Ostatní majetková práva mohou být kolektivním správcem spravována na základě smlouvy uzavřené s nositelem práva, pokud je individuální výkon takových práv neúčelný.
[AZ-2000:§95-96.]
[TECUP-2001:270]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002736.htm ]