NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikace
V nejširším slova smyslu je komunikace každá reakce organismu na vnější podnět. V užším slova smyslu se za komunikaci považuje proces interakce, při němž si partneři komunikace (lidé, počítače) vyměňují informace. Komunikace má obvykle následující strukturu: mluvčí (komunikátor) -> záměr sdělení -> formulace sdělení -> vlastní sdělení -> příjemce sdělení (komunikant) -> interpretace sdělení a záměru mluvčího -> reakce příjemce sdělení (komunikanta). Podle druhu nosiče se rozlišuje komunikace znaková (řeč, písmo) a neznaková (gesta, intonace hlasu apod.). Podle míry bezprostřednosti se člení komunikace na formální a neformální. Ze sociologického hlediska se rozlišuje komunikace interpersonální a skupinová, podle způsobu percepce vizuální, auditivní a audiovizuální.
[LAMSER-1969:9-11]
[ODLIS]
[PRŮCHA,WALTEROVÁ,MAREŠ-2001:104]
[STRAKA-1990:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002774.htm ]