NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
morfologie
tvarosloví
1. Obecně nauka o tvarech (např. geomorfologie). - 2. Jazykovědná disciplína zabývající se tvary slov. Zkoumá slovní druhy a jejich formální části (morfémy) z hlediska jejich struktury, možností změn (ohýbání - flexe, aglutinace), vzájemných vztahů a gramatické a významotvorné funkce.
[PŘÍRUČNÍ-1996:227-229]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003527.htm ]