NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Medonos, Sáva, 1915-1985
Odkaz. forma Medonos, Václav Sáva, 1915-1985
Narození 2. února 1915, Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 21. února 1985, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1945-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Dokumentační středisko (1950-1952)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Technické dokumentační středisko Knihovny Vysokých škol technických (od r. 1951 Československý ústav pro technickou a hospodářskou dokumentaci - ČsÚTHD) (1946-1948, 1952-1954)

Biografická pozn. Narozen 2. 2. 1915 v Podolí u Bělé pod Bezdězem, zemřel 21. 2. 1985 v Praze. Ing., knihovník, práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 2. února 1915 v Podolí u Bělé pod Bezdězem, kde jeho otec Václav učil. Maturoval na reálce a vystudoval ČVUT v Praze na Vysoké škole strojního inženýrství v l. 1932-1938. Druhé rodné jméno Sáva začal používat v r. 1944 a postupně jím zcela nahradil svoje původní jméno Václav. V letech 1938-1940 byl zaměstnán jako asistent v Ústavu textilní technologie a papírenství ČVUT, 1940-1943 na generálním ředitelství Škodových závodů v Praze jako literární inženýr. Podle Freye však v roce 1942 pracoval v knihovně Spolku inženýrů a architektů. Od 1.10. 1943 byl ve vyšetřovací vazbě gestapa nejprve v Praze na Pankráci, později v Drážďanech. Od 1.11. 1943 do 31.5. 1945 pracoval v Báňské a hutní a.s. ve funkci plánovacího inženýra. Od května 1945 do května 1950 byl zaměstnán v Knihovně vysokých škol technických (KVŠT) jako vedoucí Technického dokumentačního střediska (TDS), v období únor 1948 - prosinec 1949 současně vykonával funkci ředitele KVŠT. Od května 1950 do prosince 1951 byl vedoucím dokumentačního odboru v Ústředí výzkumu a technického rozvoje a po jeho zrušení se vrátil od února 1952 do TDS, resp. do ČsÚTHD, protože TDS se od 1.1.1951 stalo samostatnou organizací s názvem Čs. ústav pro technickou a hospodářskou organizaci (ČsÚTHD). Od 1.1. 1954 se ČsÚTHD rozdělil, dokumentační složka, tj. původní TDS, byla začleněna jako dokumentační odbor do KVŠT, informační část ČsÚTHD se stala samostatným Ústavem pro technické a ekonomické informace. Za této situace se rozhodl ing. Medonos pro odchod z oboru dokumentace a knihovny do nově se rozvíjejícího oboru jaderné energetiky.
Od 1.5. 1954 byl postupně zaměstnán až do odchodu do důchodu v r. 1975 na Úřadu předsednictva vlády, Ministerstvu energetiky, v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV, v Československé komisi pro atomovou energii a ve Výzkumném ústavu energetickém. Svoji práci na celostátním rozvoji odborných knihoven v průmyslu a výzkumu a zakládání nových dokumentačních útvarů při těchto knihovnách zahájil v r. 1944. V lednu toho roku vypsala Česká akademie technická (před r. 1939 a po r. 1945 Masarykova akademie práce) literární soutěž na téma Návrh na vybudování organisace dokumentačního střediska pro výzkum technické literatury. V této soutěži získala první cenu práce ing. Sávy Medonose Návrh organisace technického dokumentačního střediska. Formuloval v návrhu hlavní zásady účelu a metodiky fungování činnosti, která byla v té době nazývána dokumentací. Organizační útvar s názvem Technické dokumentační středisko byl založen po skončení 2. světové války v r. 1945, a to dvojí cestou. Jednou z nich bylo zřízení dokumentačního oddělení s názvem Technické dokumentační středisko ministerstvem školství v KVŠT k 31.5. 1946. O zřízení takového oddělení uvažovala KVŠT již dříve a zajistila pro ně v květnu 1945 prostory v severovýchodním křídle Klementina po zrušené německé univerzitě a požádala ing. Medonose, aby se stal jejím pracovníkem – zakladatelem a vedoucím tohoto nového oddělení. Druhou cestou bylo vytvoření společného dokumentačního střediska kovoprůmyslu rozhodnutím ústředního ředitele Čs. závodů kovodělných a strojírenských soustředit dokumentační službu prováděnou v literárních odděleních Škodových závodů, Zbrojovky Brno a Českomoravských strojíren.
Bezprostředně poté se Ministerstvo školství a Čs. závody kovodělné a strojírenské dohodly na vytvoření společné organizace s názvem Technické dokumentační středisko, na jehož činnosti se MŠ, resp. KVŠT podílela poskytnutím zařízených prostorů, knihovních fondů a služeb reprografických laboratoří, ČZKS úhradou mezd pracovníků (byly jejich zaměstnavatelem) a úhradou příslušné části režie. Nově zřízené TDS zahájilo svoji činnost pod vedením ing. Medonose od 1. listopadu 1946 s 10 pracovníky (při reorganizaci k 1.1. 1954 mělo TDS více než 100 pracovníků). Jako vedoucí TDS rozvinul ing. Medonos dokumentační činnost tvorbou anotovaných záznamů článků ze zahraničních časopisů odebíraných v KVŠT a jejich zveřejňováním v několika postupně rozšiřovaných řadách referátového periodika Přehled technické literatury, později Přehled technické a hospodářské literatury v pěti řadách. Mimo to TDS zpracovávalo rešerše na objednávky podniků a výzkumných ústavů a poskytovalo reprografické služby z fondů KVŠT i jiných pražských knihoven. Současně usiloval o vytvoření a rozvoj celostátní soustavy odborných knihoven a dokumentačních útvarů v podnicích a výzkumných ústavech. Výsledkem bylo zařazení dokumentačního odboru do organizační struktury nově vytvářeného úřadu Ústředí vědeckého výzkumu (později UVTR), v odborné veřejnosti známého jako Dokumentační ústředí. Posláním odboru bylo metodicky napomáhat vytváření a rozvíjení spolupráce a koordinace v knihovnických a dokumentačních službách nazvaných souhrnně literární služby. Pro naplňování těchto záměrů byla nutná účinná spolupráce knihovnických a dokumentačních odborníků z průmyslu a výzkumu, především z jejich řídicích orgánů.
To se ing. Medonosovi podařilo vytvořením Komise pro odborné knihovny jako poradního orgánu Dokumentačního ústředí. Jejími členy se stali představitelé generálních ředitelství jednotlivých odvětví průmyslu, např. Jaroslav Klika za hutnictví, Antonín Derfl za hornictví, Jan Hlaváč za těžký a lehký průmysl a další. Odbornou stránku dokumentační činnosti podporoval propagací použití a dalšího rozvíjení Mezinárodního desetinného třídění, návrhem na normalizaci zkratek názvů časopisů, vydáním jednotného katalogizačního předpisu pro literární službu, zahájením práce na Soupisu zahraničních technických časopisů z let 1928-1947 v knihovnách ČSR atd. Byl lektorem na Státní knihovnické škole, v zimním semestru 1948/49 přednášel na pedagogické fakultě, kam byla St. knihovnická škola převedena, v roč. 1950/51 přednášel na nově zřízeném lektorátu knihovnictví na FF UK Praha. Publikační činnost ing. Medonose obsahuje 55 položek, ve značné míře článků v odborných časopisech. Tematicky jsou jeho práce zaměřeny na činnost Technického dokumentačního střediska, problematiku technické literatury a dokumentace obecně, metodiku dokumentační a knihovnické práce apod. Je autorem publikace Dokumentace a knihovny z roku 1946 a odborné monografie Podniková dokumentace a desetinné třídění z roku 1950. Od ledna 1947 rovněž redakčně zpracovával časopis Přehled technické literatury, v roce 1949 byl iniciátorem vzniku časopisu Dokumentace a desetinné třídění, který vycházel do roku 1952 a v jehož redakční radě působil.
Pro rozvoj spolupráce odborné veřejnosti založil v r. 1946 Čs. dokumentační společnost a byl jejím předsedou až do zániku v r. 1951. Byl též členem Svazu českých knihovníků, na jehož činnosti se aktivně podílel v letech 1945 a 1946. Do roku 1970, kdy byl vyškrtnut pro nesouhlas s okupací vojsky varšavské smlouvy, byl členem KSČ.
Další info URLSáva Medonos – zakladatel, propagátor, dokumentalista (Ikaros, 2004, č. 2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000113.htm ]