NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Fryček, Václav, 1897-1969
Církevní jméno Malesický, Václav, 1897-1969
Narození 29. srpna 1897, Malesice (nyní část města Plzeň) (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 17. ledna 1969, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Náchod (okr. Náchod) - Městská knihovna (1928-1942, 1945-1948)

Biografická pozn. Narozen 29.8.1897 v Malesicích u Plzně, zemřel 17.1.1969 v Náchodě. PhDr., knihovník, poezie, próza, dramata, literatura pro mládež.
Źivotopis Narodil se 29.srpna 1897 v Malesicích, kde byl otec ředitelem školy. Studoval na státní reálce v Plzni a v roce 1913 přestoupil na c.k. vyšší reálku v Sušici, kde 28. června 1915 skložil s vyznamenáním maturitu. V srpnu 1915 narukoval k 7. pluku zeměbrany. Odtud byl poslán do Školy pro rezervní důstojníky a po skončení výcviku byl odvelen na fronty první světové války. V roce 1917 se dostal do zajateckého tábora v Asinaře, kde prováděl knihovnickou činnost, což mělo pro něho velký význam v pozdější době. Jako legionář byl po konci války nasazen do bojů na Slovensku a přidělen do štábu, kde se stal zpravodajským důstojníkem. Po demobilizaci v prosinci 1919 se stal mimořádným posluchačem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Řádným posluchačem se stal až v březnu 1923, když složil doplňující maturitu na reálném gymnáziu na Královských Vinohradech. Promoval v prosinci 1926 (rig. z estetiky u V. Tilleho, z filozofie u Fr. Krejčího, Bř. Foustky, B. Hrozného a O.Kádnera) s disertací Integrace lidstva (Melantrich, 1929). Univerzitu však neopustil a ještě rok byl řádným posluchačem práv. Kromě toho studoval na vysoké škole politické, avšak bez absolutoria. Státní zkoušku knihovnickou složil u Z.V. Tobolky v červnu 1928. V tomto roce vykonal praxi v parlamentní knihovně pod vedením Dr. Jaromíra Malého. Od 1.8.1928 se stal prvním kvalifikovaným knihovníkem v Městské knihovně Náchod. V květnu 1929 podal žádost o zaměstnání v Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně ČAZ, ale neuspěl. Za protektorátu byl členem ilegální skupiny básníka Jar. Kvapila.
V náchodské knihovně pracoval do dubna 1942, kdy byl suspendován po výslechu na gestapu v Hradci Králové. Téhož roku se stal jedním z přísedících literárně knihovního odboru při Svobodném učení selském, který měl pečovat o povznesení venkovských veřejných knihoven a spolupracovat s Ústředním spolkem československých knihovníků. 16.5.1945 byl rehabilitován a vrátil se do činné služby. Současně působil v letech 1946-1947 jako zkušební komisař pro literaturu a knihovní správu, zákonodárství, lidovou výchovu a dějiny na kurzech pro knihovní inspektory a knihovníky. V květnu 1948 odešel na pokyn akčního výboru na dovolenou a ke dni 1.9. 1948 byl propuštěn podle zákona 213 (opatření na obranu lidové demokracie). Po roce 1948 krátce pracoval na smlouvu o dílo v náchodské zámecké knihovně Piccolominsko-Kuronské. Fryčkovo odborné působení v Městské knihovně Náchod se projevilo ve zkvalitnění fondu knihovny, zavedení knihovního a půjčovního řádu, katalogizaci knih, v novém uspořádání fondu, zavedení nové knihovnické techniky. Zajímala ho i propagace knihovny, vydal vázaný Katalog pro čtenáře. A čtenáři si knihy mohli půjčovat bezplatně. Podílel se na organizaci VI. sjezdu československých knihovníků v Náchodě (1930), při příležitosti otevření nových prostor pro knihovnu. Po dobu Fryčkova působení v Náchodské knihovně rostl fond i počet výpůjček, a to i přes velmi pohnutou dobu, kdy v knihovně pracoval. Podařilo se mu tak položit pevné základy pro další rozvoj knihovny. Vlastní odborná publikační činnost byla zaměřena na rozvoj veřejného knihovnictví.
Svůj sociologický přístup k teorii knihovnictví, pozitivistický přístup k demokracii a vztah mezi politikou a etikou zachytil v knize Knihovnictví orgánem demokracie (1927). V Časopise československých knihovníků publikoval stať Veřejné knihovny a veřejné mínění (1934), kde znovu zdůraznil vliv knihoven a osobnosti knihovníka na formování osobnosti čtenáře. Na X. sjezdu československých knihovníků přednesl referát Idea a nesnáze knihovnictví lidovýchovného (1934). Zde se objevily i Fryčkovy vlastenecké myšlenky. Knihovník má dbát na českou kulturu a prosazovat ji. Na XII. sjezdu Ústředního spolku československých knihovníků v referátu Orientace a prestiž veřejných knihoven (1936) promluvil o stavovské prestiži veřejných knihovníků a hlavně o potřebě vytvořit meziměstskou síť knihoven s jednotnou katalogizací. Kromě zmíněných studií a statí připravil a přednesl mnohé přednášky na literární, filozofická i historická témata. Mimo to přednášel o knihách a knihovnictví v náchodských školách i pro veřejnost. Fryčkova publikační činnost byla velmi široká. Byl spolupracovníkem časopisu Chodský prapor (1913-1915). Pracoval postupně jako řádný člen redakcí: Národní listy (1920-1923), Národní politika (1923-1926), Moravský večerník (1927), České slovo a Moravské slovo (1927-1928). Užíval pseudonym Václav Malesický a šifry Fry, V.F., -frk, V.M. Roku 1930 se stal v Náchodě voleným městským kronikářem. I spisovatelská tvorba Václava Fryčka je velmi rozsáhlá. Menší část tvoří díla publikovaná – 7 básnických sbírek, 16 děl prozaických a 12 divadelních her. Historický román z doby Karla IV. Záhadný mincíř (1939) byl poctěn cenou Masarykova lidovýchovného ústavu k 20. výročí existence ČSR.
Mezi stovkou děl, která po roce 1948 nemohla být vydána, jsou romány, povídky, novely, legendy, eseje, filozofické traktáty, studie, příspěvky a relace pro rozhlas, sonety, divadelní hry, filmové náměty a další. Nepublikováno zůstalo i obsáhlé dílo, Náchodské dějiny. Byl členem Národní velké lože zednářské, kde v roce 1937 dosáhl stupně mistra. Kromě toho se stal spoluzakladatelem spolku Tepna v Praze. Byl členem Syndikátu čs. žurnalistů v Praze (1920-1928), Spolku českých žurnalistů (1925-1928), Syndikátu č. spisovatelů (od r. 1927 legitimace č. 189), Literárního odboru Umělecké besedy (od 1925), Ústředního spolku č. knihovníků a v r. 1945 z toho vzniklého Svazu českých knihovníků (od 1928), Československé obce legionářské (od 1930) a Klubu československých turistů (od 1932). Další zdroje: Státní okresní archiv Náchod – pozůstalost V. Fryčka archiv rodiny Rybkovy – pozůstalost V. Fryčka
Medaile a ocenění Italský kříž za válečné zásluhy (1919)
Československý válečný kříž (1919)
Další info URLFilmová databáze (Václav Fryček)
URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000115.htm ]