NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weselý, Josef, 1840-1908
Odkaz. forma Veselý, Josef, 1840-1908
Narození 5. dubna 1840, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 19. ledna 1908, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Polytechnického ústavu království Českého (nyní Národní technická knihovna) (1868-1873)

Biografická pozn. Narozen 5. dubna 1840, zemřel 19. 1. 1908 v Praze. Adjunkt na Polytechnice v Praze, přednosta knihovny tamtéž, práce o stavu řemeslné výroby na českém území.
Źivotopis Narodil se 5. dubna 1840 jako syn pražského obchodníka s kůžemi. Vystudoval obor všeobecné a technické fyziky na pražském polytechnickém ústavu. Poté pracoval jako konstruktér ve strojní továrně W. Köhler a jako asistent fyziky u prof. Zengera a Pierre. Dne 1.11. 1868 byl jmenován Zemským výborem království Českého do funkce zatímního skriptora v knihovně Polytechnického ústavu království Českého (od r. 1869 knihovna Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého, od r. 1879 Knihovna vysokých škol technických) po odchodu předchozího skriptora dr. Vojtěcha Šafaříka. Působil v té době v ústavu ve funkci asistenta všeobecné a technické fyziky. V přírůstkových seznamech historického fondu Státní technické knihovny v Praze je podepsán jako přejímající dne 17.10. 1868, předávající dr. Šafařík podepsán není. Jeho hlavní zásluhou je vydání prvního svazkového tištěného katalogu knihovny v české a německé verzi v r. 1870. Katalog obsahuje záznamy o literatuře zařazené do fondu knihovny od jejího založení v r. 1831 do r. 1869. Záznamy jsou seřazeny abecedně podle jména autora nebo prvního slova z názvu, na začátku záznamů jsou signatury graficky oddělené v samostatném sloupci. Na konci svazku je sedm stran dodatků a pět stran oprav, nadepsaných i v české verzi německy Berichtigungen. Ve všech částech katalogu je za každým oddílem jednoho písmene jeden prázdný list. Rok vydání není v katalogu uveden, je však znám z jiných pramenů, např. ze zápisů z jednání českého profesorského sboru.
Je pravděpodobné, že musel pro účel vydání katalogu dokončit retrospektivní zpracování lístkového jmenného katalogu zahájené dr. Šafaříkem a že tisk textu katalogu byl sázen podle těchto lístků. Za zásluhy o knihovnu, které získal vydáním katalogu, mu Zemský výbor království Českého svým dekretem č. 1392 ze dne 21.3. 1871 udělil titul bibliotékáře, což byla nejvyšší funkce v hierarchii funkcí vedoucích pracovníků knihoven zemských a státních institucí. Titul byl udělen pouze jako vyznamenání osobně J. Weselému a nevztahoval se na funkční zařazení jeho následovníků. Kromě práce v knihovně učil na pražské české průmyslové škole v letech 1871 až 1873 a na pražské české sladovnické škole v letech 1872 až 1873. Dne 28.10. 1873 byl jmenován zatímním ředitelem vyšší státní průmyslové školy v Černovicích v Bukovině a odešel z knihovny. V Černovicích se později stal řádným ředitelem průmyslové školy. Je autorem knihy Grundzüge der allgemeinen und technischen Physik, 1895, v níž na titulní straně uvádí svoje zaměstnání takto (v českém překladu): c.k. profesor na německé státní průmyslové škole v Plzni emerit. adjunkt všeobecné a technické fyziky na polytechnickém ústavu v Praze emerit. knihovník obou polytechnických zemských ústavů království Českého emerit. profesor na pražské průmyslové škole emerit. řádný ředitel vyšší c.k. státní průmyslové školy v Černovicích člen císařské Karlo-Leopoldovy akademie přírodovědců. Z Plzně se na sklonku života přestěhoval do Prahy na Vinohrady, protože se roku 1904 přihlásil na policejním ředitelství. Zemřel 19. ledna 1908 v Praze a pohřben byl na Olšanech (hrob III-8-32).nd
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000121.htm ]