NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Balík, Vojtěch, 1947-
Narození 7. dubna 1947, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1977-2004)

Biografická pozn. Narozen 7.4.1947 v Praze. PhDr., knihovník v letech 1977-1990, posléze ředitel Národní knihovny ČR v letech 1990-2004, editor a překladatel filosofických prací 17. století, lektor seminářů latinské filosofické četby a interpretace, člen skupiny pro edici díla J. A. Komenského. Vystudoval obory latina-francouzština, antická literatura a bibliografie-knihovnictví, autor prací z oboru.
Źivotopis Narodil se 7. dubna 1947 v Praze. Absolvoval v oboru latina-francouzština na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (1970), tamtéž získal doktorát filosofie v oboru antická literatura (1971). Pracoval v Ústavu pro jazyk český ČSAV, resp. v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV na kritické edici latinských textů J. A. Komenského. Ukončil aspirantskou přípravu a předložil práci pro získání titulu „kandidát věd“ (řízení z politických důvodů zastaveno). Po politicky vynuceném odchodu přišel v roce 1977 do Státní knihovny ČSR (nynější Národní knihovny ČR) na místo správce generálního katalogu. Při práci postgraduálně vystudoval obor knihovnictví a bibliografie FF UK (1985). Od ledna 1987 byl vedoucím oddělení jmenného popisu a jmenných katalogů v sektoru knihovních fondů. Od dubna 1990 po konkursu jmenován ředitelem Národní knihovny ČR. Národní knihovna ČR se za jeho řízení dostala ze stavu hluboké krize na úroveň respektované národní instituce kvalitně plnící své poslání a plnohodnotně zapojené do mezinárodní knihovnické spolupráce. Mezi zásadní výsledky patří výstavba centrálního depozitáře v Hostivaři a úplná rehabilitace knihovního fondu NK, komplexní automatizace NK, start a rozvoj sítí a automatizace knihoven v ČR (zejména projekt CASLIN, kde byl předsedou Rady ředitelů, 1993-96), start a rozvoj digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů (zejména podpora českých knihoven). Reprezentoval NK ČR v mezinárodních sdruženích, resp. působil v jejich řídicích grémiích, např. IFLA, CDNL, CENL, LIBER, byl členem zahraničních poradních či expertních grémií, např. International expert committee of UNESCO for the reconstruction of National and University Library of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, Rada Slovenskej národnej knižnice ad.
Na domácí půdě jako předseda Asociace knihoven ČR resp. zaměstnavatelské sekce SKIP a jako vicepresident pro kulturu Unie zaměstnavatelských svazů ČR byl aktivní mj. při tvorbě legislativy upravující úkoly a činnost knihoven i personální a platové poměry v knihovnách, ad. Působil přechodně či trvale v knihovnických i šířeji kulturních a vědeckých grémiích, zejména: Ústřední knihovnická rada, Český národní výbor FID, Česká komise pro UNESCO, Vědecká rada University Karlovy, Vědecká rada Akademie věd ČR, Rada Národního muzea. Řídil redakční radu periodika Národní knihovna – knihovnická revue. Byl oceněn Pamětní medailí Z. V. Tobolky udělovanou Sdružením knihoven ČR (2000) a u příležitosti udílení ceny Knihovna roku 2004 obdržel hlavní cenu Ministerstva kultury ČR v kategorii Informační počin. Jeho publikační činnost byla zaměřena zejména na knihovnictví (poslání a řízení národních knihoven, spolupráce knihoven atd.). Z funkce ředitele byl odvolán v polovině roku 2004. Od roku 2005 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR jako vědecký pracovník v odd. pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Současně externě učil na Fakultě filozofické University Pardubice (2010-2022). Byl, resp. stále je členem grémií jako zejména: Česká komise pro UNESCO, Komise pro vědecké informace AV ČR, Dozorčí rada Knihovny AV ČR, Rada Knihovny AV ČR, Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Nár. pedagogického muzea a knihovny. Jeho publikační činnost se zaměřuje zejména na komeniologii a obecněji na filosofii a písemnou kulturu 17. století (edice a překlady latinských textů, články, příspěvky, recenze). Zájmy: literatura, hudba, horská turistika.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Cena Ministerstva kultury ČR v kategorii Informační počin (2004)
Pražský knihovník (2022)
Další info URLRozhovor s Vojtěchem Balíkem (Duha, 2013, 3)
URLRozhovor s Vojtěchem Balíkem - 1. část (Čtenář, 2019, č. 11)
URLRozhovor s Vojtěchem Balíkem - 2. část (Čtenář, 2019, č. 12)
URLSKIP (Pražský knihovník / Pražská knihovnice, manželé Balíkovi)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000526.htm ]