NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vodičková, Hana, 1932-2016
Církevní jméno Sládečková, Hana, 1932-2016
Narození 20. listopadu 1932, Mladá Boleslav (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 19. května 2016, Říčany (okr. Praha-východ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví FF UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1952-1989)

Biografická pozn. Narozena 20. 11. 1932 v Mladé Boleslavi, zemřela 19. 5. 2016 v Říčanech. Doc., PhDr., CSc., asistentka katedry knihovnictví, publikace z oboru.
Źivotopis Po maturitě absolvovala v letech 1950 až 1952 dvouleté studium knihovnictví na Filologické fakultě Univerzity Karlovy, ukončené státní závěrečnou zkouškou knihovnickou a potom (při plném pracovním úvazku na katedře v letech 1953-1956) studium 3.-5.ročníku dvouoborového studia knihovnictví a čeština. Na Filologické fakultě UK obhájila v roce 1956 diplomovou práci „Sebevzdělání a metodika práce s knihou“ a získala titul promovaný filolog. Doktorát filozofie PhDr. obdržela na tehdejší Fakultě osvěty a novinářství UK v roce 1968 na základě rigorózní zkoušky z teorie vědeckých informací, z dějin filosofie a předložení prací Úvod do katalogizace (1961, 1965) a Jmenná katalogizace I., II. část (1963-1966). Vědeckou hodnost kandidáta historických věd CSc. získala na Filozofické fakultě UK 1976 na základě obhajoby práce „K otázce perspektivy katalogizační teorie“ v oboru pomocné vědy historické se zaměřením na knihovnictví (Autoreferát 1975) a odborné kandidátské zkoušky z teorie identifikačního popisu, z filosofie, ruštiny a angličtiny. Docentkou pro obor vědecké informace a knihovnictví byla jmenována v roce 1983 na základě zpracování habilitační práce „Identifikace dokumentů“. V r. 1965 a 1968 absolvovala dálkové kursy ČSVTS aj. z oblasti mechanizace a automatizace. V roce 1952 nastoupila jako asistentka na tehdejší lektorát knihovnictví, vedený PhDr. Jaroslavem Drtinou. Od roku 1958 pracovala ve funkci odborné asistentky, od roku 1983 jako docentka. Od 1.1.1989 je v důchodu. Od nástupu na lektorát vedla prosemináře, semináře, průběžné i provozní praxe a také katederní knihovnu. Od roku 1953 přednášela Práci se čtenářem, od roku 1954 také jeden z kmenových předmětů učebního plánu, a to cyklus Katalogizace (později Identifikační popis).
Průběžně vyučovala související předměty, zejména Informační prameny, Organizace informačního (knihovního, dokumentografického a faktografického) fondu, též věcné zpracování dokumentů a na ně navazující další didaktické formy, a to s vlastní koncepcí, s důrazem na spojení s praxí, s aspekty technické normalizace, mechanizace, automatizace a racionalizace vůbec. Z didaktického hlediska byla v tomto období pro posluchače významná příprava, koncepce a redakce Tezí pro výuku: Část 1. Cyklus knihovnictví (1960, 1962, 1965), Část 3. Přednášky technického směru (1965, 1967) další vydání Tezí 1970, 1979, 1984 (dotisk 1987), 1988. Pracovala ve funkcích běžných pro vysokoškolského učitele. Soustředila se také na práci s nadanými posluchači, na aktivity související se SVOČ, mj. byla předsedkyní komise pro rigorózní zkoušky v oboru Knihověda. Mimo katedru byla doc. Vodičková pedagogicky činná na Střední knihovnické škole a též v dalších institucích, např. ve Strojírenském institutu (studijní obor vědecké informace), na kursech Státní technické knihovny, UVTEI, ČSAV. Od počátku 80. let dosud pedagogicky působí na rekvalifikačních kursech NK ČR, nyní s tématy Knihovna jako společenský informační systém, Informační prameny, Informační fond a specializace Fondy. Je známa jako učitelka, která dovede dané otázky jasně, srozumitelně, názorně a všestranně vysvětlit. Svými posluchači je vzpomínaná jako spravedlivá i přísná a náročná. Pedagogická práce se stala její základní životní náplní. Pedagogické působení doc. Vodičkové bylo podloženo vlastní vědecko-výzkumnou prací. Od 50. let pracovala na české knihovnické terminologii ve spolupráci s Jiřím Cejpkem.
Výsledkem této spolupráce je Terminologický slovník knihovnický a bibliografický (1965), na jehož zpracování má dvoutřetinový podíl. Pro Národní knihovnu zpracovala návrh koncepce výkladového terminologického slovníku (1985). Spolupracovala též na řešení projektu Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (Národní knihovna 2001-2002), je spoluautorkou výkladového slovníku Informační věda a knihovnictví (2006, autorský podíl katalogizace ). Na podzim roku 2007 se podílela na Terminologických seminářích v NK ČR přednáškami Moje zkušenosti z terminologické práce v knihovnictví se zvláštním zaměřením na katalogizaci a vstupní zpracování dokumentů. Pokud jde o koncepci výuky oboru, zpracovala studii Systém a struktura vysokoškolských učebních programů (1971), další práce v tomto směru vyústily mj. do stati Hlavní úkoly katedry vědeckých informací a knihovnictví FF UK v Praze (1983) a do studie Perspektivní model obsahové struktury studijního oboru a forem studia (1987). Výsledkem vlastní vědecko-výzkumné práce je též schválená vysokoškolská učebnice Identifikace dokumentů (1982), autorský podíl má doc. Vodičková i na vysokoškolské učebnici Základy bibliografie (1965, 1966 – za redakce Jaroslava Drtiny, část o bulharské bibliografii). Následují vysokoškolská skripta, např. Katalogizace. Jmenný popis informačních pramenů. Sylabus pro PGS (1969), dále Základy jmenného popisu informačních pramenů. Programovaný učební text (za spolupráce Marie Kindlmanové 1971), Organizace informačního fondu (1983). Významnou část jejích pedagogických aktivit tvoří dále učební texty pro středoškolskou výuku oboru, např. Katalogizace informačních pramenů (1969), Organizácia informačných fondov.
Učebný text pre dvojročné nadstavbové štúdium Vedecké a technické informácie I. Katalógy a identifikačný popis (1982), Informační fondy pro IV. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví (1987, autorský podíl a redakce slovenské vydání 1987, 1991). Učební pomůcka Knižničné spracovanie a uloženie informačných prameňov (1965, 1970, 1971, 1974 s dr. Jaroslavou Kiššovou - jednotřetinový podíl). O rozsáhlé publikační činnosti doc. Vodičkové svědčí i následující výběr z řady studií, které až do roku 2009 vydala. Patří k nim zejména tyto práce: K otázce perspektivy katalogizační teorie (1976 a 1979), Charakteristika československé literatury o katalogizaci s použitím metody bibliometrické analýzy (1977), Redakce katalogů (1967), K pojetí systému katalogů (1967), K systematice knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací (1968, též překlad do němčiny 1971), K otázce kategorizace prvků v informačním systému (1982), Wybrane teoretyczne i metodologiczne problemy nauki o identifikacji dokumentów (1989), Systém dokumentografického fondu (1990), 36 let od konání pařížské konference o katalogizačních principech (1997), Soubor autorit - příspěvek nejen terminologický (1999), Malá úvaha o české knihovnické terminologii v souvislosti s novými „pařížskými principy“ pro katalogizační pravidla aneb o FRBR“ (2007), Katalog v digitální podobě (2008), Příspěvek k dějinám české odborné terminologie netradičních druhů dokumentů (2009), Nástin druhové klasifikace knihovnicko-informačních služeb (2009).
Dokladem úzkého sepětí teoretické práce s praxí jsou Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu (1972 - s kolektivem autorů autorský podíl, vedení autorského kolektivu, celková redakce), Analytický popis (1967, 1969) i Pravidla jmenného popisu (s kolektivem 19 autorů – 1993, nevydáno), obdobně i zpracování souboru vzorových záznamů různých druhů dokumentů pro projekt INIS (International Nuclear Information System - Vídeň) v experimentální fázi (1968). Dále např. studie Trendy v oblasti korporativního autorství (1982), Osnovy pro střední knihovnické školy 1970) aj. Doc. Vodičková má významný podíl na odborných překladech mezinárodních standardů pro katalogizaci z anglického jazyka, jimi výrazně přispěla ke sjednocení české odborné terminologie. Samostatně zpracovala odborné překlady, popř. se podílela na odborném překladu: AACR2R (1994-1995), Příručka k AACR2R (1992), soubor textů ISBD G, M, NBM, PM, S (v letech 1993-1999), dále CCF-Obecný komunikativní formát (1986) ,Seznam unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve/IFLA (2000 ). Doc. Vodičková pracovala v řadě odborných komisí v oboru VTEI a knihovnictví, zejména jako členka Komise pro normalizaci při UVTEI od 1961 a členka Stálé normalizační komise v knihovnictví, bibliografii a VTEI při Úřadu pro normalizaci a měření do 1988, postupně také v řadě subkomisí. Rozsáhlými připomínkami i autorsky se podílela na zpracování a posuzování podkladů i konečného znění československých i mezinárodních norem. Prakticky prosadila u nás normalizaci na úseku katalogizace, podařilo se jí dosáhnout teoretického sjednocení jmenné katalogizace mezi knihovnami a středisky vědeckých informací prostřednictvím ČSN, což mnozí knihovníci považovali vůbec za nereálné.
Má autorský podíl zejména na ČSN 01 0195 Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam (1965, řada dalších nákladů zpracování původního návrhu i několika dalších úprav a doplňků překlad do ruštiny 1966) a na její zcela nové verzi ČSN 01 0195 Bibliografický záznam (1992), dále na ČSN 01 0183 Informační prameny. Názvosloví (1978). Byla také členkou odborné komise ÚKR pro normativní základnu knihovnictví, bibliografie a informatiky (1984). K jejímu trvalému zájmu patřila rovněž oblast bibliografických citací: viz autorství ČSN 01 6904 pro Bibliografické citace (1963), Vytváření bibliografických citací za spolupráce Š. Lišky a J. Golembievské (2002) včetně připomínek k dalším vznikajícím pracem. Dále pracovala v odborných komisích Národní knihovny, např. v Subkomisi pro národní a regionální bibliografii,byla členkou Pracovní skupiny pro jmenné zpracování a konzultantkou odborné knihovnické terminologie v NK. Byla členkou redakční rady 2. vydání Pravidel jmenného katalogu (od 1966), Souborného katalogu zahraničních periodik v knihovnách a institucích ČSSR 1527-1964 (1980), časopisu Technická knihovna, zpracovávala oponentské a lektorské posudky na vědecké a odborné práce a recenze.Byla aktivní členkou SKIP a od roku 1991 předsedkyní Katalogizační komise (nyní SKIP a ČIS), jejímž tvůrčím výsledkem je v praxi běžně užívaná příručka Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury (2001).
Doc. PhDr. Hana Vodičková, CSc. patřila k předním odborníkům v České republice v oblasti katalogizace. Pro její teoretickou práci byl příznačný důraz na aktuální tematiku a progresívní, netradiční přístup k řešení teoretických i praktických problémů. Je všeobecně uznávána jako odborná autorita oboru. V roce 2000 obdržela pamětní medaili Z. V. Tobolky „Za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví“.
Medaile a ocenění čestné uznání FF UK k 30. výročí založení katedry VIK (1980)
Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Další info URLZemřela doc. PhDr. Hana Vodičková, CSc. (Bulletin SKIP, 2017, č. 4)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000549.htm ]