NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Richter, Vít, 1949-
Narození 11. června 1949, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1971-)

Biografická pozn. Narozen 11.6.1949. PhDr., generální ředitel Národní knihovny ČR, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, práce z oboru knihovnictví a knihovnického poradenství.
Źivotopis Po vyučení strojním zámečníkem a absolvování pětiletého studia s maturitou se marně pokoušel o přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UK v Praze. To se mu podařilo až v roce 1974, kdy už pracoval jako pomocná síla ve Státní knihovně ČR (SK ČR) v Praze. Vysokoškolské studium na katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK zakončil v roce 1979 a o rok později v rigorózním řízení obhájil titul PhDr. Ve Státní knihovně ČR začal pracovat v roce 1971 jako pomocná síla ve skladišti knihovních fondů, od roku 1980 vedl oddělení studoven, v této funkci působil do roku 1985, kdy se stal vedoucím oddělení souborných katalogů a meziknihovních výpůjčních služeb. Od roku 1990 pracoval jako ředitel sektoru služeb a speciálních oddělení Národní knihovny ČR. V letech 1992 – 1995 se věnoval výstavbě Centrálního depozitáře NK ČR v Praze - Hostivaři, v dalších třech letech centrální depozitář řídil. Od roku 1998 do současnosti stojí v čele Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Od 21. července 2020 do 30. dubna 2021 zastával funkci generálního ředitele Národní knihovny ČR. Odborná, metodická i organizační činnost Víta Richtera je velice rozsáhlá a mnohostranná. Odpovídá v plném rozsahu jeho znalostem, zkušenostem, schopnostem i funkcím, které zastává. V letech 1998-2013 byl předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), který po změně politických poměrů v listopadu 1989 spoluzakládal, resp. pomáhal při jeho obnovení. Do čela SKIP byl několikrát opakovaně zvolen, od r. 2013 je čestným předsedou SKIP a působí jako výkonný tajemník SKIP. Od roku 1998 je také nepřetržitě předsedou Ústřední knihovnické rady, která působí jako poradní orgán ministra/ ministryně kultury.
Podílel se na přípravě knihovního zákona č. 257/2001, na přijetí a financování dotačního programu VISK – Veřejné informační služby knihoven“, má zásluhy na přijetí a realizaci Projektu internetizace knihoven, na koncipování a prosazování Programu podpory regionálních funkcí knihoven spolupracoval na přípravě autorského zákona včetně následných novel. Je garantem vyjednávání s kolektivními správci autorských práv o hromadných licencích pro služby knihoven. Je iniciátorem přípravy Metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu služeb veřejných knihoven a standardu pro regionální funkce knihoven a realizace projektu Benchmarking knihoven. Jeho zásluhou se podařilo realizovat celostátní průzkumy vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství a ke knihovnám osvědčil se jak zakladatel a hlavní organizátor každoročních konferencí „Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě“. V neposlední řadě je nutno připomenout jeho podíl na přípravě Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020, která navazuje na koncepce z minulých let, na jejichž realizaci se rovněž podílel. Vít Richter je členem redakčních rad knihovnického časopisu Čtenář a revue Knihovna, všestranně podporuje odbornou publikační činnost a mezinárodní reputaci českých knihoven. V roce 2001 obdržel za přínos českému knihovnictví čestnou medaili Z. V. Tobolky, v roce 2010 byl poctěn Cenou českých knihovníků, v prosinci 2011 byl vyznamenán Cenou Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury. Nejvyššího uznání se mu dostalo v září 2019, kdy převzal z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka prestižní ocenění Artis Bohemiae Amicis za celoživotní zásluhy a dlouhodobé šíření dobrého jména českého knihovnictví v České republice i v zahraničí.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2001)
Cena českých knihovníků (2010)
Cena Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury (2011)
Medaile Artis Bohemiae Amicis (2019)
Pražský knihovník (2019)
Další info URLSKIP (Vít Richter)
URLRozhovor s PhDr. Vítem Richtrem (Informace - Zpravodaj Knihovny AV ČR, 2006, č. 1)
URLRozhovor s PhDr. Vítem Richterem: Národní knihovna bez budoucnosti? (Čtenář, 2019, č. 6)
URLPhDr. Vít Richter: Národní knihovna ČR by měla více iniciovat spolupráci s ostatními knihovnami (Bulletin SKIP, 2020, č. 1)
URLWikipedie (Vít Richter)
URLVedení Národní knihovny ČR

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000582.htm ]