NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rupešová, Miloslava, 1937-
Církevní jméno Funková, Milena, 1937-
Narození 14. prosince 1937, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Mikrotechna Modřany, n. p. (1961-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1965-2007)

Biografická pozn. Narozena 1937 v Praze. PhDr., knihovnice, odborné práce z oboru, ředitelka Státní technické knihovny. Zabývá se též fotografickým uměním.
Źivotopis V roce 1961 absolvovala Institut osvěty a novinářství Univerzity Karlovy, obor knihovnictví, technické zaměření, když zpracovala diplomovou práci Sebevzdělání pracujícího dorostu. Doktorát obhájila ve zkráceném rigorózním řízení na Fakultě sociálních věd a publicistiky v roce 1969. V letech 1961 až 1965 pracovala na základě umístěnky v n.p. Mikrotechna Modřany jako studijní technik v oddělení VTEI. Zde se podílela na dokumentační, studijně-rešeršní a překladatelské činnosti, a též odborně vedla technické knihovny podniku. V roce 1965 na základě konkursu nastoupila do Státní technické knihovny v Praze. Na začátku zde pracovala jako samostatná odborná bibliografka, v letech 1967-1973 jako vedoucí bibliografického oddělení, v období 1973-1975 jako vedoucí oddělení racionalizace práce STK, dále zde působila jako výzkumná pracovnice a řešitelka státních úkolů (1976-1989). V období 1989-1990 zastávala funkci vedoucí oddělení výzkumu a vývoje knihovnických systémů. Od 1. 7. 1990 až do 31. 1. 1992 byla pověřena řízením STK (do 31. 1. 1991 v rámci Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, od 1. 2. 1992 v rámci resortu školství po delimitaci STK do resortu MŠMT). V letech 1992 až 1996 zastávala funkci ředitelky STK. Od 1. ledna 1997 odešla na vlastní žádost do důchodu, následně od roku 1998 působila až do roku 2007 v STK jako poradkyně ředitele. Od roku 1973 se aktivně účastnila na všech řešených výzkumných projektech v STK se zaměřením na analýzu, projekci a realizaci automatizovaných systémů a spolupracovala i na mezinárodních projektech v rámci RVHP, zejména na Systému registrace periodik a děl na pokračování.
V období 1990-1991 věnovala mimořádné pracovní, organizační a společensko-politické úsilí prosazení myšlenky opětovného osamostatnění STK jako ústřední technické knihovny a její delimitaci z ÚVTEI do resortu školství. Za jejího působení byla STK jako jedna z prvních českých knihoven automatizována a její zdroje a služby byly v roce 1996 prezentovány prostřednictvím internetu (projekt INVIK – Integrovaná virtuální knihovna). Byla zahájena retrokonverze katalogů, jádro historického fondu bylo přemístěno do vyhovujících prostor a bylo zahájeno restaurování poškozených jednotek, zejména historických map. V letech 1991-1993 byl v rámci projektu podpořeného z programu Informatizace Ministerstva hospodářství vytvořen řízený slovník „Polytematický strukturovaný heslář“ (PSH) podporovaný technologií poloautomatické indexace. Heslář se stal užitečným nástrojem pro věcný popis dokumentů i pro stavění fondů zejména v odborných a vysokoškolských knihovnách. V roce 1991 bylo v STK resuscitováno Československé národní středisko ISDS, později transformováno do Českého národního střediska ISSN. V květnu 1995 byla STK přijata za řádného člena Evropské asociace pro šedou literaturu EAGLE a spolu s knihovnou AV ČR se stala garantem za českou účast v mezinárodním systému pro využívání šedé literatury SIGLE. Tísnivé prostorové problémy STK byly dočasně zmírněny výstavbou třetí skladové haly ve Lhotě u Dolních Břežan a dvě starší haly prošly rekonstrukcí. V závěru působení ve funkci ředitelky byla modernizována lokální počítačová síť, zahájena rekonstrukce reprografické laboratoře a zahájen projekt veřejné počítačové studovny. Podílela se i na počátečním zpracování projektu samostatné budovy STK v Praze 6 – Dejvicích.
Ředitelka STK zastupovala knihovnu v Komisi pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol (1994-1996). V letech 1997-1995 byla členkou Ústřední knihovnické rady, v období 1995-1996 byla členkou SDRUK – Sdružení knihoven ČR a České informační společnosti. Klíčová byla i její účast na projednávání Rámcového projektu integrace knihovnictví do vědní, vzdělávací a kulturní politiky na Ústřední knihovnické radě a na konferenci Knihovny současnosti v roce 1995. Jako poradkyně ředitele STK i uznávaná odbornice se zúčastnila prací v různých pracovních komisích pro přípravu klíčových dokumentů, např. Rady MŠMT pro státní informační politiku (1999), pracovní skupiny č. 5 „Infrastruktura VaV“ pro přípravu Národní politiky Výzkumu a vývoje na léta 2004-2008, jakož i redakční skupiny pro konečné znění. Předsedala i Radě programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj – LI 2000-2003 a v letech 2004-2008 pracovala v odborném poradním orgánu programu IN – Informační infrastruktura výzkumu. Od roku 1998 soustavně pečuje o archiv umělecké pozůstalosti svého otce Jaromíra Funkeho, který je nejvýznamnějším představitelem české meziválečné fotografické avantgardy. Své zkušenosti knihovnice zúročila při zpracování jeho bibliografie, přehledu výstav, zastoupení v domácích i světových galeriích a muzeích, popisu historie jednotlivých snímků, ověřování pravosti apod.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000631.htm ]