NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vášová, Lidmila, 1939-2020
Církevní jméno Hyhlíková, Lidmila, 1939-2020
Narození 31. prosince 1939, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 18. února 2020, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví ION UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1964-2012)

Biografická pozn. Narozena 31. 12. 1939 v Praze, zemřela 18. 2. 2020. PhDr., bibliopedagožka, asistentka na katedře knihovnictví fakulty sociálních věd a publicistiky University Karlovy v Praze. Práce v oboru.
Źivotopis Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy v Praze. V letech 1957 - 1962 studovala obor knihovnictví – čeština na FF UK v Praze, který zakončila diplomovou prací Čtenářské výzkumy N. A. Rubakina a jejich ohlas u nás. Rigorózní zkoušku složila v červnu 1967. Od září 1962 působila dva roky jako metodička v Městské lidové knihovně v Praze, Obvodní knihovně v Praze 6. V listopadu 1964 byla přijata jako zaměstnankyně na Univerzitu Karlovu v Praze. Nejdříve působila ve funkci asistentky na Katedře knihovnictví v rámci bývalého Institutu osvěty a novinářství (ION) UK, od října 1966 pak ve funkci odborné asistentky na stejné katedře v rámci tehdy nově vzniklé Fakulty osvěty a novinářství (FON). Od října 1972 pokračovala ve stejné funkci na Filozofické fakultě UK, kam byla katedra přesunuta. Na plný úvazek pracovala na ÚISK až do konce roku 2007. Od roku 2008 na témž ústavu působila formou dohody až do roku 2012. V průběhu působení na ÚISK vedla přednášky a semináře v oblasti pedagogicko-psychologických disciplín, aplikovaných v oboru knihovní a informační vědy. Soustředila se zejména na pedagogické a psychologické otázky čtení, čtenáře a čtenářství a také biblioterapii. V letech 1971 - 1975 se podílela na řešení části vědeckovýzkumného úkolu Výchova informačních pracovníků z hlediska potřeb výstavby integrované soustavy v ČSSR. V letech 1973 - 1990 zajišťovala výuku předmětu studijního oboru knihovnictví a vědecké informace Čtenáři a uživatelé informací. V roce 1974 ve spolupráci s tehdejší Katedrou knihovědy a vědeckých informací FF Univerzity Komenského v Bratislavě připravila nový předmět Bibliopedagogika, který začala přednášet od školního roku 1975/1976. Zavedla tak u nás bibliopedagogiku jako samostatnou vědní disciplínu a vysokoškolský předmět.
Novou koncepci vyučovaného předmětu promítla také do řešení výzkumné úlohy Vědní základ studijního oboru Vědecké informace a knihovnictví. V letech 1976 - 1992 vedla specializovaný seminář pro knihovnické zaměření studijního oboru knihovnictví a vědecké informace Metodika práce s dětmi a mládeží v knihovnách. V roce 1984 koncipovala předmět Metodika práce s dětmi a mládeží pro program specializačního pomaturitního studia absolventů středních knihovnických škol. V roce 2000 zpracovala 40 odborných hesel pro novou online Českou terminologickou databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). V rámci nově akreditovaného oboru informačních studií a knihovnictví zavedla nový seminář Úvod do rétoriky. Od svého nástupu na UK také řídila provozní praxe posluchačů ÚISK a vedla odborné exkurze. Od roku 1969 měla na starosti také organizační zabezpečení studia při zaměstnání (dnes kombinovaného studia). V rámci ÚISK vedla několik kursů celoživotního vzdělávání. Mimo vysokou školu přednášela od roku 1966 odborná témata z oblasti pedagogicko-psychologických aspektů v knihovnictví včetně knihovnické práce s handicapovanými občany. Výraznou částí její publikační činnosti je kolekce učebnic a učebních textů pro vysoké i střední odborné školy a jiných studijních a metodických materiálů. V roce 1970 publikovala k předmětu Práce se čtenářem první rozsáhlejší vysokoškolské skriptum Teorie výchovy čtenáře. K předmětu Čtenáři a uživatelé informací publikovala ve dvou vydáních rozsáhlé stejnojmenné vysokoškolské skriptum.
K předmětu Bibliopedagogika sepsala vysokoškolskou učebnici (ve spoluautorství s dr. M. Černou). V roce 1995 vydala přepracovanou a rozšířenou verzi předchozí vysokoškolské učebnice Úvod do bibliopedagogiky. Ve spolupráci s prof. Milanem Nekonečným napsala učebnici pro střední knihovnické školy Vědecké informace a knihovnictví pro IV. ročník středních knihovnických škol. V letech 1980 - 1989 byla členkou Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK).
Další info URLWikipedie (Lidmila Vášová)
URLK životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové (Ikaros, 2010, č. 1)
URLK úmrtí PhDr. Lidmily Vášové

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000651.htm ]