NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Štingl, Stanislav
Narození 12. června 1927, Vimperk (okr. Prachatice)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední dům armády (-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední vojenská knihovna (1955-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vědecká knihovna Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vojensko-politické informační středisko Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Informetal – ODIS pro hutnictví a strojírenství
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav stavebních informací
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV

Biografická pozn. Narozen 12. června 1927, zemřel v polovině devadesátých let 20. století. PhDr., kandidát věd. Knihovník, autor prací z oblasti informačních systémů.
Źivotopis Narodil se 12. června 1927 patrně ve Vimperku, kde jeho otec dostal místo poštmistra jako veterán ruských legionářů. V roce 1959 externě absolvoval katedru knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, když obhájil diplomovou práci Vznik a vývoj Ústřední vojenské knihovny v letech 1920-1949. V květnu 1967 se podrobil rigoróznímu řízení na katedře vědeckých informací a knihovnictví a byl mu udělen titul doktor filozofie. Patrně v roce 1971 získal na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy titul kandidát věd, když obhájil kandidátskou práci Klasifikace jednotek vědecké informace v oblasti společenských věd v podmínkách mechanizace a automatizace pořádacích soustav: (Pokus o syntetický a systémový pohled na vývoj teorie a praxe klasifikace jednotek vědecké informace.). Začátkem 50. let dosáhl vojenské hodnosti nadporučík a od roku 1953 pracoval jako náčelník agitačně propagační skupiny Našeho vojska. Byl vedoucím redaktorem měsíčníku pro práci s knihou a tiskem v čs. branné moci Knihovník, kde v roce 1954 publikoval stať Masová práce s knihou v útvarech československé armády (s. 40-43). Patrně v tu dobu byl i náčelníkem knihovny Ústředního domu armády v Praze. V polovině roku 1954 byl povýšen do hodnosti kapitán a po sloučení knihovny ÚDA s Ústřední vojenskou knihovnou v listopadu 1955 byl jmenován náčelníkem Ústřední vojenské knihovny. Z titulu této funkce se stal v roce 1957 členem ÚKR a členem její koordinační sekce. V roce 1958 byl jmenován předsedou Rady vojenských knihoven.
V září 1958 se jako jeden ze čtyř členů ÚKR dostal do zvláštní komise, která měla vypracovat zásady knihovnického zákona sloužící za podklad pro přípravu osnovy zákona. Od roku 1961 předsedal sekci ÚKR pro knihovny ozbrojených sborů a od roku 1963 komisi ÚKR pro knihovnické a bibliografické třídění. V šedesátých letech zastával funkci náčelníka Vědecké knihovny Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda (VPA KG) v Praze, v roce 1965 měl vojenskou hodnost podplukovník, v roce 1968 byl pracovníkem Vědeckoinformačního střediska společenských věd VPA KG. Často psal zásadní články do Knihovníka, časopisu Ústřední knihovnické rady, v němž zasedal v roce 1964 v redakční radě. V roce 1962 otiskl časopis jeho stať Hlavní úkoly bibliografie společenských věd v období dalšího postupu při rozvoji naší socialistické společnosti (s. 129-132), v dalším roce stať K současným problémům třídění společenských věd (s. 193-196), v roce 1964 Sovětské knihovnické a bibliografické třídění - jeho stav a perspektivy (s. 271-273). V roce 1965 pak dvě statě: Několik úvah o speciální bibliografii a vědeckých informacích (s. 193-195) a Několik námětů k zahájení prací na sovětské knihovnické a bibliografické klasifikaci v ČSSR (s. 260-264). Významně se tak zasloužil o propagaci sovětské knihovnicko-bibliografické klasifikace. V roce 1968 otiskla A-revue (č. 7, s. 70-73) jeho článek Proměnit informační “explozi” v “řízenou reakci” a od toho roku se datuje i jeho spolupráce s Bibliografickým časopisem.
Do 1. ročníku přispěl s R. Vlasákem článkem Obecné principy kombinovaného pořádacího systému pro zpracování vědeckých informací na samočinných počítačích (č. 1-2, s. 23-32), v roce 1970 článkem Vliv terminologie na pořádací soustavy vědeckých informací v oborech společenských věd (č. 1, s. 20-29). Psal také do dalších odborných informatických časopisů, jako byla Československá informatika, kde vyšel článek K některým problémům integrované soustavy VTEI (1971, č. 10, s. 18-22), nebo Knihovnictví a bibliografie, kde byl zveřejněn článek Ke kritice “informační společnosti” (1986, č. 1, s. 1-8). V roce 1969 byl vedoucím redaktorem časopisu Knihovnictví a vědecké informace, vydávaného jako příloha Čtenáře. Pravidelně se aktivně zúčastňoval knihovnických konferencí. V roce 1966 vystoupil s referátem o sovětském knihovnickém a bibliografickém třídění na 1. československé bibliografické konferenci, rok poté s referátem o významu věcných katalogů na Celostátní konferenci o katalogizaci v Praze 17. listopadu 1967 a v roce 1971 hovořil o vlivu vývoje integrované soustavy vědeckých informací na vysokoškolské vzdělávání na teoretické konferenci Fakulty sociálních věd a publicistiky konané na počest 50. výročí založení KSČ 18. listopadu 1971. Po zrušení Vojenské politické akademie KG a jejího Vědecko-politického informačního střediska včetně knihovny v roce 1969 pracoval v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, kde byl ředitelem Úseku výstavby čs. soustavy VTEI a hlavním redaktorem sbírky Zkušenosti z výstavby čs. informační soustavy. Koncem 70. let byl zaměstnán nejprve krátce v odvětvovém informačním centru Informetal a poté v Ústavu stavebních informací.
V 80. letech pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV a externě učil na Katedře vědeckých a technických informací ION UK. V té době napsal příspěvek Selekční jazyky pro automatizovaný integrovaný informační systém společenských věd v ČSSR do sborníku Česká bibliografie (Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 1985(21), s. 35-52). Zemřel v polovině devadesátých let 20. století.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 28 / 000002816.htm ]